Procedura de admitere

Admiterea în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca prin evaluarea documentelor atestând performanţele şcolare şi realizările personale ale candidaţilor

2021

 

Informații pentru candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe

 

Care este oferta educaţională propusă pentru anul universitar 2021-2022 de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca?

 1. Specializări pentru profesii a căror practicare este reglementată sectorial în Uniunea Europeană
Nr. Program de studii Durata studiilor Număr de credite acumulate
1 Medicină 6 ani 360
2 Medicină dentară 6 ani 360
3 Farmacie 5 ani 300
4 Asistență medicală generală 4 ani 240

 

 1. Specializări pentru profesii a căror practicare este reglementată general în Uniunea Europeană

 

Nr. Program de studii Durata studiilor Număr de credite acumulate
1 Balneo – fiziokinetoterapie și recuperare 3 ani 180
2 Radiologie și imagistică 3 ani 180
3 Nutriție și dietetică 3 ani 180
4 Tehnica dentară 3 ani 180

 

 1. În ce limbă se desfăşoară studiile?

La programele de studiu Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, activităţile didactice se desfăşoară în limba română, engleză sau franceză, în primii trei ani de pregătire.

Începând cu anul IV, datorită nevoii de comunicare cu pacienţii, stagiile clinice, seminariile şi lucrările practice se desfăşoară în limba română.

La programele de studiu Asistenţă Medicală Generală, Balneo – fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și Imagistică, Tehnica dentară şi Nutriție și Dietetică, activităţile didactice se desfăşoară integral în limba română.

 1. Cine poate aplica pentru înscriere?

Pot aplica pentru înscriere la studii în UMF Cluj-Napoca prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale, cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe.

Condiţia minimă de înscriere este absolvirea unui liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării din România.

 1. Dacă nu am obţinut încă diploma de bacalaureat sau în ţara din care provin, nu există examen de bacalaureat, pot aplica pentru înscriere?

Da. Dosarul de înscriere trebuie să fie însoţit de dovada oficială de absolvire a liceului și de notele finale ale examenului de bacalaureat.

Diploma de bacalaureat sau dovada de absolvire a liceului, pentru ţările unde nu se susţine examen de bacalaureat, trebuie să fie prezentată în original în momentul înscrierii efective la studii.

Lipsa diplomei de bacalaureat sau a dovezii oficiale de absolvire a liceului și a notelor examenului de bacalaureat în momentul înmatriculării sau constatarea unor fraude, duce la pierderea automată a locului obţinut prin selecţie și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.

 1. Cum se atestă cunoaşterea limbii în care urmează să se desfăşoare studiile ?

Competenţa lingvistică a candidaţilor trebuie dovedită în mod obligatoriu prin existenţa la dosar a unor documente justificative, conform uneia dintre cele 3 condiţii de mai jos :

4.1 Pentru programele de studii cu predare în limba engleză și franceză, prin depunerea la dosarul candidatului a unui certificat de competenţă lingvistică de nivel minim B2, recunoscut internaţional.

Certificatele cu valabilitate limitată trebuie să fie valabile la data începerii anului universitar pentru care se face înmatricularea.

UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca va organiza examene de competență lingvistică pentru admiterea 2021.

4.2 Prin absolvirea studiilor liceale într-o unitate de învăţământ în care limba de predare este limba engleză sau franceză.

4.3 Pentru programele de studii cu predare în limba română sunt recunoscute următoarele certificate:

 • Diplomă/Adeverință de absolvire a cursurilor anului pregătitor de limba română;
 • Acte de studii româneşti care să ateste cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
 • Certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.
 1. Câte locuri sunt disponibile?

Numărul de locuri disponibile pentru admiterea în anul I prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor este stabilit în fiecare an de către Consiliul fiecărei facultăţi şi validat de Senatul universităţii, cu aprobarea ministerului de resort.

Acest număr este publicat pe pagina de internet a universităţii (www.umfcluj.ro), în secţiunea Admitere.

 1. Cum se desfăşoară evaluarea candidaţilor pentru admitere?

Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea admiterii la studii se realizează în două moduri:

a. prin concurs de admitere scris, în limba română, pentru cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene, care optează pentru concursul unic din luna iulie 2021. Prin acest concurs pot fi accesate locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Informaţiile referitoare la această modalitate de admitere se regăsesc în Regulamentul de admitere pentru cetăţenii români.

b. prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare și a realizărilor personale ale candidaților, în conformitate cu datele conținute în dosarul personal de aplicație, pentru cetățeni ai Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe, care optează pentru această modalitate de admitere. În această categorie se regăsesc și candidații care optează pentru Admiterea românilor de pretutindeni.

În aceeaşi sesiune de admitere candidaţii pot opta pentru o singură modalitate de admitere.

Excepţie de la această regulă fac candidaţii la Admiterea românilor de pretutindeni, care pot opta în acelaşi timp atât pentru această modalitate de admitere, cât şi pentru una din cele 2 enumerate mai sus.

 

 1. Cine şi cum evaluează dosarele de candidatură?

Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea admiterii este realizată:

 1. de către o comisie constituită la nivelul fiecărei facultăţi din decan şi prodecani;
 2. conform unui calendar stabilit anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie;
 3. prin analiza documentelor conţinute în dosarul de concurs al candidatului;
 4. pe baza unor criterii de selecţie generale la nivel de universitate şi specifice pentru fiecare facultate, în parte.

Rezultatele selecţiei nu pot fi contestate.

 1. Ce diferenţă este între candidaţii admişi prin concurs şi cei admişi prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale?

Diferenţele între cele două tipuri de candidaţi constă în posibilitatea de finanţare a studiilor și cuantumul taxelor percepute.

Candidaţii admiși prin concurs cu probă scrisă pot beneficia de locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Candidaţii admiși prin evaluarea dosarelor personale pot accesa doar locuri cu taxă (cu excepţia celor admişi în cadrul Admiterii românilor de pretutindeni).

Nu există diferenţe, privilegii sau discriminări între categoriile de studenţi, în ceea ce privește derularea procesului de învăţământ.

 1. Există legătură între cetăţenia unui candidat şi forma de admitere pentru care optează?

La admiterea prin examenul scris, în limba română, se pot înscrie cetăţeni români, ai UE, ai SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene.

La admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale pot aplica cetăţeni ai UE, ai SEE, ai Confederaţiei elveţiene și ai statelor terţe.

La programele de studiu cu predare în limba engleză şi franceză, candidaţii sunt admişi doar prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale.

La programele de studiu cu predare în limba română, pot fi admişi prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale următoarele categorii de candidați:

a. cetățeni ai statelor terțe UE care

 • fie au urmat şi absolvit cursurile anului pregătitor de limba română;
 • fie prezintă acte de studii româneşti care să ateste cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
 • fie prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

b. cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe, de etnie română, care participă la Admiterea românilor de pretutindeni şi care beneficiază de învăţământ universitar fără plata taxelor şcolare, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

De asemenea, la programele de studiu cu predare în limba română sunt admişi fără concurs de admitere cetăţenii străini înscriși prin acorduri guvernamentale și/sau instituționale bilaterale, care beneficiază de burse de studii ale statului român, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

 1. Se pot transfera studenţii admişi în primul an de la un program de studiu (specializare) la altul?

Studentul declarat admis în anul I la programul de studiu Medicină sau Medicină dentară, nu poate opta pentru schimbarea programului de studiu la care a fost admis, în cadrul aceluiaşi an universitar. Transferurile între cele 2 programe de studii sunt posibile, în limita locurilor disponibile și pe baza unor motive justificate, numai după absolvirea primului an de studiu.

Studenţii înscriși la Farmacie nu se pot transfera la celelalte programe de studiu ale universității.

 1. Care sunt taxele de şcolarizare şi cheltuielile aferente procesului de aplicaţie?

Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2021-2022, este în valoare de 7500 EURO. Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza pe platforma de înscrieri cu condiția achitării a 1/3 din taxa școlară. Suma achitată pentru confirmarea locului nu este rambursabilă.

Universitatea percepe o taxă de procesare a dosarului, nerambursabilă, în valoare de 250 EURO, de la toți candidații, cu excepţia celor care participă la Admiterea românilor de pretutindeni.

 1. Care este modalitatea de înscriere?

Fiecare candidat trimite doar online dosarul de aplicație alcătuit în conformitate cu instrucțiunile din metodologia de mai jos.

 1. Metodologia de aplicaţie pentru admitere

Înscrierea la studii este condiționată de respectarea prevederilor legale privind criteriile minime necesare pentru urmarea unor studii universitare, precum și a prevederilor legislative care privesc rezidența în România pe durata studiilor.

Pentru a fi evaluat în vederea înscrierii, vă rugăm să consultaţi documentele necesare pentru alcătuirea dosarului de înscriere (pct. A sau B) și să achitați taxa nerambursabilă de verificare a dosarului, în valoare de 250 EURO, în contul:

 

Beneficiar: Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”

Adresa beneficiarului: str. Victor Babeș nr. 8, cod poștal 400012, Cluj-Napoca, România

Număr cont beneficiar: CONT IBAN: RO56BTRL01304202964565XX

                                      COD SWIFT: BTRLRO 22

Banca beneficiarului: Banca Transilvania

Adresa băncii: Str. Eroilor, Nr. 36, Cod poștal 400129, Cluj-Napoca, România.

Nu se acceptă CEC-uri.

 

 1. Care este termenul de depunere a dosarelor şi când sunt anunţate rezultatele?
  Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie
Începerea înscrierilor pentru admitere
Ultima zi de înscriere pentru admitere
Afișarea rezultatelor “preliminare”
Afișarea rezultatelor finale admiterii
Confirmarea locurilor

  

 1. Am nevoie de viză pentru a studia în România?

Cetățenii țărilor terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii, eliberată de Ambasada României în țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză de studii în România. Ei trebuie să-și anunțe șederea la organele Ministerului Administrației și Internelor. Departamentul Studenți Internaționali îi va consilia din acest punct de vedere.

 1. Unde pot fi obţinute informaţii suplimentare?

Structura care gestionează aplicațiile pentru înscriere este Departamentul Studenți Internaționali.

Telefon: 0040-264-439211

 

E-mail: internationalstudent@umfcluj.ro

 Site: www.umfcluj.ro

 

 1. Criterii de selecţie a candidaţilor

Criterii generale de evaluare. Candidații vor fi acceptați pentru înscriere în funcție de îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanțelor, după caz, după cum urmează:
a. Deținătorii unei Diplome de Bacalaureat Internațional (IB) care au cel puțin rezultatul 5 la Chimie și Biologie
sau
b. Deținătorii General Certificate of Education (GCE) cu gradul A sau A+ care au cel puțin B+ la Biologie și Chimie
sau
c. Media notelor de la bacalaureat, respectiv media rezultatelor anuale la biologie și chimie reprezintă cel puțin 70% din nota maximă posibilă în sistemul de învățământ din țara de origine, cu condiția ca nici una din notele individuale să nu fie mai mică de 60%
sau
d. Susținerea la bacalaureat a probelor de biologie și chimie
sau
e. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine care să aibă în curicula biologie și chimie
sau
f. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și a cărui diploma să fie recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării din România.
g. Notele de la examenul de bacalaureat trebuie să îndeplinească condițiile minime pentru acceptarea studenților internaționali la studii medicale.

Este necesar ca diploma de studii liceale să permită candidatului accesul la învățământ superior în țara de origine.

Evaluarea individuală a dosarelor candidaților cuprinde și aprecierea:

 1. Studiilor liceale ale candidatului: tipul de liceu absolvit, rezultatele la examenul de bacalaureat/absolvirea liceului;
 2. Dovezii de cunoaștere a limbii în care urmează să studieze, prin existența certificatelor menționate la punctul 4;
 3. Calității activităților extracuriculare: CV, experiență profesională în domenii conexe medicinei, alte realizări relevante, voluntariat, etc.;
 4. Scrisorii de recomandare.

Fiecare facultate conferă criteriilor de evaluare pondere proprie.

 

Precizări importante:

Nu se acceptă altă modalitate de aplicare decât ONLINE.

Dosarele incomplete sunt verificate, dar nu sunt eligibile pentru evaluare.

Documentele doveditoare netraduse nu sunt eligibile pentru evaluare.

Anexele 1 și 2 trebuie să fie datate și semnate pentru ca dosarul să poată fi evaluat.

Rezultatele selecției nu pot fi contestate.

Corespondența intrată în universitate după data limită și după finalizarea procesului de selecție nu va fi luată în considerare.

Prin selecționarea dumneavoastră, universitatea nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește înscrierea dumneavoastră efectivă la studii.

În cazul în care ați fost selecționat datorită unei fraude (ați furnizat informații neconforme cu realitatea), universitatea va refuza înscrierea dumneavoastră la studii.

 

 1. Cum se obţine recunoaşterea studiilor liceale de către autorităţile române?

a. Pentru cetățenii Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederației Elvețiene, studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor, organism al Ministerului Educației și Cercetării din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat eligibil și dosarul dumneavoastră este complet, Universitatea înaintează documentele spre recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care vă conferă dreptul să urmați studii universitare în România.

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Nerecunoașterea de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor, a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

 

b. Pentru cetăţenii din ţările terţe Uniunii Europene, echivalarea studiilor liceale este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află și cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat eligibil și dosarul dumneavoastră este complet, Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene emite o scrisoare de acceptare la studii care vă este indispensabilă obținerii vizei de studii.

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene.

Nerecunoașterea de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

 

În cazul nerecunoaşterii studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor sau, după caz, de către Direcția Generală Relații Internaționale şi Afaceri Europene, contractul de studii încheiat între student şi Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu’’ din Cluj – Napoca încetează la data la care Ministerul Educaţiei și Cercetării transmite universităţii documentul oficial care atestă nerecunoaşterea actelor de studiu, iar taxa şcolară achitată de student până la data înmatriculării nu este rambursabilă.

 

Atenţie!

Includeţi un document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ pe care le-aţi urmat (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent)!

 

 

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini);
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 1 copie legalizată a documentului original şi 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere:
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 1 copie; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile română, engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic**1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină si Facultăţii de Medicină Dentară.

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare – 1 exemplar;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/EN/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2021_en.doc

Vă rugăm să atașați înainte de scanare o poză cu dimensiunile de ¾ cm la cererea completată.

 1. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.
 2. Anexa 5 – Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal. (datat, semnat) – 1 exemplar.

 

* Pentru cetățenii din Grecia, Italia, Spania, Portugalia şi Cipru, actele de studii trebuiesc vizate cu Apostila de la Haga.

Legalizarea documentelor de studii cu Apostila de la Haga se realizează după cum urmează:

– se apostilează documentul ORIGINAL (diploma de Bacalaureat, foaia matricolă de la bacalaureat),

– se legalizează câte o copie după originalul deja apostilat.

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

– pentru limba franceză: – Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

– Questionnaire abrégé des schémas de Young (YSQ-S1 ou YSQ-S3)   

– pentru limba engleză :   – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

                                                    – Young Schema Questionnaire, short form (YSQ-S1 or YSQ-S3)

 

NOTE IMPORTANTE!

 

 1. În cazul în care candidatul european prezintă documente eliberate de o țară terţă Uniunii Europene, documentele solicitate trebuie pregătite conform celor din lista disponibilă pentru cetățenii aparținând ţărilor terţe Uniunii Europene, după cum urmează:

Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

 1. Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

 

 B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1. Scrisoarea de motivație(aproximativ 1-2 pagini) ;
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 1 copie legalizată a documentului original şi 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere*:
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 1 copie; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile română, engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic**- 1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină si Facultăţii de Medicină Dentară.

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii – completată la toate rubricile – 1 exemplar;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

Vă rugăm să atașați înainte de scanare o poză cu dimensiunile de ¾ cm la cererea completată.

 1. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.
 2. Anexa 5 – Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal. (datat, semnat) – 1 exemplar.

 

* Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

Candidații din Algeria, Egipt, India, Iran, Malaesia, Nigeria şi Pakistan vor depune obligatoriu un dosar și la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele menționate.

Acceptarea la studii a candidaților din aceste ţări este condiţionată atât de selecționarea lor de către universitate cât și de avizul misiunii diplomatice a României. 

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

– pentru limba franceză: – Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

– Questionnaire abrégé des schémas de Young (YSQ-S1 ou YSQ-S3)   

– pentru limba engleză :   – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

                                                   – Young Schema Questionnaire, short form (YSQ-S1 or YSQ-S3)

 

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

 

 

 

 

ANEXA 1

 

Formular de solicitare a evaluării în vederea admiterii în anul universitar

2021–2022

 

 1. Stimate candidat, vă rugăm să aveți bunăvoința de a selecta facultatea și linia de predare la care doriți să aplicați :
FACULTATEA DE MEDICINĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ FACULTATEA DE FARMACIE
a) Engleză a) Engleză a) Engleză
b) Franceză b) Franceză b) Franceză
c) Română c) Română
 • Dacă doriți să depuneți dosare de candidatură la mai multe secțiuni dintre cele menționate mai sus sunteți obligat/ă să întocmiți dosare diferite și să completați separat fiecare opțiune.
 • În cazul în care aveți mai multe opțiuni, vă rugăm să introduceți ordinea preferințelor dumneavoastră în tabelul de mai jos:

 

Nr. Facultatea Limba de predare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

 1. Stimate candidat, vă rugăm să aveți bunăvoința de a completa CU MAJUSCULE datele personale din formularul de mai jos :

 

      Nume de familie______________________ Prenume __________________________

Sex  M        F

                Data naşterii  _____________ Cetăţenie: ţara _________________ UE  / NON-UE 

                Domiciliul (strada, nr., oraş, cod poştal, ţara, nr. telefon) __________________________

                 _______________________________________________________________________

                 _______________________________________________________________________

                 Adresa de e-mail: _______________________________________________________

                 Cont facebook: _________________________________________________________

 

 

Data _______________                                                                       Semnătura ______________

 

 

 

ANEXA 2

 

Declaraţie

 

 

Subsemnatul ……………………………………………………………… declar pe proprie răspundere că:

 

 1. firmațiile din Fişa de înscriere, CV și dosarul de aplicație însoțitor sunt conforme cu realitatea;

 

 1. Am luat la cunostință și accept faptul că, în cazul selecționării mele datorită unei fraude (am furnizat informații neconforme cu realitatea), Universitatea va refuza înmatricularea mea și toate taxele achitate până în acel moment sunt declarate nerambursabile;

 

 1. Am luat la cunostință şi accept faptul că taxa de procesare a dosarului este nerambursabilă.

 

 1. Am citit și am luat la cunostință prevederile informațiilor pentru candidații cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe, privind admiterea în UMF Cluj-Napoca în anul universitar 2021 – 2022.

 

 1. Am luat la cunoştință faptul că înmatricularea în cadrul Universității dumneavoastră este condiționată de obținerea Scrisorii de Acceptare la studii din partea Ministerului Educației și Cercetării.

 

În acest sens, Universitatea îşi rezervă dreptul de a aplica la Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru toți candidații admişi.

Candidații care îndeplinesc condiţiile generale ale universității şi ale căror aplicații au fost declarate eligibile pot fi înmatriculaţi cu condiția să îşi plătească jumătate din taxa școlară.

În cazul în care Centrul Național de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor şi Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene nu acordă recunoaşterea oficială a studiilor, contractul de studii încheiat între student şi Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, încetează la data la care a fost eliberat documentul oficial care atestă nerecunoaşterea actelor de studiu, iar taxa şcolară achitată de student până la data înmatriculării nu este rambursabilă.

 1. În cazul în care sunt admis/ă, dar nu confirm locul sau mă retrag, universitatea nu îmi păstrează locul pentru anul următor.

 

                                                                                             

   Data____________________                                                    Semnătura__________________

 

 

 

ANEXA 3

 

Criterii generale aplicate pentru evaluarea performanţelor candidaţilor

 

A. Studii postliceale:
a. Studii universitare absolvite (parţial sau total)
i. Studii de medicină (parţiale)
ii. Studii ale unor profesii asociate medicinei (parţial sau absolvit)
1. asistenţi medicali/nurse
2. paramedici
3. moaşe
4. echivalente specializărilor:
a. kinetoterapie
b. tehnician radiologie
c. laborator
d. tehnician dentar
e. profilaxie dentară
f. asistent de farmacie
g. altele
iii. Studii universitare complementare medicinei (parţial sau absolvite)
1. bioinginerie
2. inginerie de aparatură medicală sau echivalente
3. psihologie
4. biologie
5. chimie
iv. Masterate în domenii înrudite medicinei (absolvite)
1. a se vedea specializările de la punctele ii şi iii
b. Studii medii absolvite în profil
i. Medical (specializări înrudite)
ii. Biologie
iii. Chimie
B. Studii liceale
a. Cu bacalaureat
i. Media finală a bacalaureatului
ii. Tipul bacalaureatului
iii. Note de la bacalaureat pentru materii specifice
1. Biologie
2. Chimie
3. Fizică
b. Fără bacalaureat (numai pentru ţările în care nu se susţine bacalaureatul la sfârşitul liceului)
i. Tipul de liceu absolvit
ii. Suma notelor/calificativelor în anii de liceu
iii. Suma notelor la biologie
iv. Suma notelor la chimie
C. Cunoaşterea limbii în care urmează să îşi desfăşoare studiile
a. Certificate specifice de limbă (engleză sau franceză)
b. Absolvirea unor colegii în limbile respective
i. Observaţie: Ponderea şi valoarea diferitelor tipuri de certificate posibile va fi stabilită în urma consultării cu Disciplina de limbi moderne.
D. Activităţi extracuriculare
a. Voluntariat în domenii conexe medicinei/biologiei.
b. Experienţa profesională (a lucrat ca angajat calificat/necalificat) în domenii medicale/paramedicale.
c. Alte abilităţi sau realizări considerate ca fiind relevante.
E. Recomandare
a. O scrisoare de recomandare semnată în original din partea unui tutore considerat relevant de către candidat.

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

LISTA DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂȚENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4151 din 24.04.2020

 

Țara Diploma
Afganistan Baccalaureat Certificate/ 12 Grade Graduation Certificate
Albania Deftese Pjekurie (Maturity Certificate)
Algeria Diplôme de Bachelier de l’enseignement secondaire général + Relevé de notes du baccalauréat 
Republica Africa de Sud National Senior Certificate
Angola Certificado de Ensino Medio/ Certificado de Estudios Pre-Universitarios/  Habilitaçoes
Argentina Bachiller/ Bachillerato
Armenia From 2018: Atestat mijnakarg (lriv) andhanur krtutyan   Before 2018: Attestat/ Certificate of maturity „Hasunutian Vkaiakan”/ Atestat midzinakarg krtoitjan
Arabia Saudită General Secondary Education Certificate (Shahadat Al- Thanawiyyah) 
Australia, Capital Territory ACT Year 12 Certificate
Australia, New South Wales Higher School Certificate + Examination with Results
Australia, Queensland Queensland Senior Certificate/ Queensland Certificate of Education
Australia, South Australia South Australian Certificate of Education
Australia, Northern Territory Northern Territory Certificate of Education
Australia, Tasmania Tasmanian Certificate of Education
Australia, Western Western Australian Certificate of Education
Australia, Victoria Victorian Certificate of Education
Austria Reifezeugnis/ Reifeprüfungszeugnis/ Reife-und Diplomprufungszeugnis
Azerbaijan Orta Tahsil Haqquinda Attestat/ Orta mekteb attestati/ Svidetel’stvo/o Srednem Obrazovanii
Bahamas Bahamas General Certificate of Education 
Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate)
Bacalaureat European Diplôme du Baccalauréat Europeen/Europeisk Baccalaureat Diploma
Bacalaureat Internațional International Baccalaureate Diploma
Bangladesh Higher Secondary School Certificate/ Intermediate
Belarus  Atestat ab agul’naj sjarednjaj adukatsyi/ Attestat o (Obschem) Srednem Obrazovanii
Belgia Diploma van secundair onderwijs/ Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.)/ Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und künstlerischer Sekundarunterricht)
 

Benin

Diplôme de Bachelier de l’ Enseignement Moyen Général (1984-1991)/ Diplôme de Bachellier de l’ Enseignement de Second Degré (1991-)/ Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire + relevé des notes Releve des notes
Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII)/ Indian School Certificate examination
Bolivia Diploma Bachiller  en Humanidades
Bosnia și Herțegovina Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli/ Matura/ Svjedodžba o Zavrženoj Srednjoj Skoli (Secondary School Leaving Certificate)
Botswana Cambridge Higher Overseas School Certificate with GCE A Levels/ Botswana General Certificate of Secondary Education
Brazilia Diploma de Ensino Médio/ Certificado de Conclusao do Ensino Medio Supletivo/ Certificado de Conclusao de Segundo Grau
Brunei Darussalam Brunei Cambridge Advanced Level Certificate of Education/ Brunei Matriculation Examination Certificate
Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie
Burkina Faso Diplôme de Bachiller/ Baccalauréat de l`Enseignement du Second Degré  + Relevé des notes
Burma (Myanmar) Basic Education High School Examination/ Standard X Examination (Matriculation)
Burundi Diplôme d’Etat/ Diplôme des Humanités Générales/ Certificat Homologue des Humanités Complètes
Cambogia Certificate of Upper Secondary Education/ Senior High School Certificate/ Attestation de Fin d’Etudes Secondaires de l’Enseignement General
Camerun – Sistem britanic Cameroon GCE Ordinary Level Examinations + Cameroon GCE Advanced Level Examinations  
Camerun – Sistem francez Baccalaureat de l`Enseignement Secondaire/ Baccalauréat Technique, Brevet de Technicien l’Enseignement Secondaire
Canada, Alberta Alberta High School Diploma/ Advanced High School Diploma/ General High School Diploma  
Canada, British Columbia Secondary School Diploma/ Senior Secondary Graduation Diploma (Dogwood Diploma)/ Certificate of Graduation
Canada, Manitobia High School Graduation Diploma/ Final Secondary School Leaving Certificate
Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma/ Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires
Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma
Canada, North West Territories NWT High School Diploma
Canada, Nova Scotia Nova Scotia High School Graduation Diploma/ High School Completion Certificate
Canada, Nunavut High School Graduation Diploma/ School Leaving Certificate
Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD)/ Secondary School Graduation Diploma (SSGD)/ Secondary School Honours Graduation Diploma (SSHGD)
Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma
Canada, Quebec Diplôme d’Etudes Collégiales/ Diploma of Collegial Studies
Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing/ Division IV Standing (Record of High School Standing) 
Canada, Yukon Yukon Secondary School Graduation Diploma   
Capul Verde Ensino Secundario – 2 ◦ ciclo/ Certificado de Habilitaçoes Literarias
Caraibe (Anguila/ Antigua și Barbuda/ Barbados/ Belize/ Insulele Virgine Britanice/ Insulele Cayman/ Dominica/ Granada/ Guiana/ Jamaica/

Montserrat/ St Kitts & St Nevis/

St Lucia/ St Vicent & Grenadines/ Trinidad & Tobago/ Turks & Insulele Caicos)

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE)

 

Cehia Vysvédceni o maturitni zkoušce obținută la un Gimnazium/ Vysvedceni o maturitni zkoušce (educație generală) de la Stredni odborna skola/ Maturitn zkouška
Chile Licencia de Educacion media/ Licencia de Enseñanza Media Humanístico/ Científica/ Técnico-Profesional or Artistica
China Senior Secondary School Examination
Ciad Baccalauréat/ Diplôme de Bachelier de l’Enseignement de Second Degré + Relevé des notes
Cipru Lise Diplomasi/ Apolytirion
Columbia Diploma de Bachiller Academico/ Comercial/ Técnico + certificado notas
Comore Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré + Relevé des notes
Congo (Brazzaville) Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré

(Enseignement Général) + Relevé des notes

Congo (Zair) Diplôme d’Etat d’Etudes secondaires du Cycle long/ Baccalauréat + Relevé des notes
Coasta de Fildeș Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré/ Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire + Releve des notes
Republica Coreea Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ Certificate of Graduation + Transcript
Republica Populară Democrată Coreeană Graduation Certificate of Senior Middle School
Costa Rica Bachillerato/ Diploma Conclusión de Estudios de Educación Diversificada/ Bachiller Educación Media + certificado notas
Croația Svjedodžba o zavrsnom ispitu/ Svjedodzba (drzavnoj) o maturi/ Maturatna svjedodzba/ Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju
Cuba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras/ Título de Bachiller (nivel medio superior de la Education General) – Certificado de Estudios Secundarias/ Terminados
Danemarca Højere Handelseksamen (HHX)/ Højere Teknisk Eksamen (HTX)/ Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)/ Studentereksamensbevis (STX)
Djibouti Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire + Relevé des notes
Republica Dominicană Diploma de Bachiller/ Diploma de Conclusion de la Educacion Media/ Certificacion (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media)
Ecuador Título de Bachiller Unico Integral/ Diploma Bachiller en Arte/ Ciencias/ Técnico
Egipt Thanaweya Am’ma (General Secondary Education Certificate)
Republica Elenă Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) 
El Salvador Diploma Bachiller General
Confederația Elvețiană Certificat de Maturité/ Maturity Certificate/ Maturitätszeugnis/ Maturitatsausweis / Baccalauréat
Emiratele Arabe Unite General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Tawjihiya)
Eritreea Eritrean Secondary Education Certificate Examination (ESECE)
Estonia Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus
Eswatini (fost Swaziland)      Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 
Etiopia Ethiopian General Secondary Education Certificate (junior secondary education) + Ethiopian Higher Education Entrance Examination Certificate
Insulele Feroe Gymnasialt miðnámsprógv/ Studentereksamen/ Højere handelseksamen (HHX)/ Højere teknisk eksamen (HTX)/

Højere forberedelseseksamen (HF)/ Højere eksamen inden for fiskeri (HTX)

Republica Insulelor Fiji Fiji School Leaving Certificate Examination/ New Zeeland School Certificate/ Fiji Seventh Form Examination Certificate
Filipine High School Diploma
Finlanda Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)
Franța Diplôme de baccalauréat général, Diplôme de baccalauréat technologique/ Diplôme de Baccalauréat Professionnel/ Diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré.
Gabon Baccalauréat + Relevé de notes
Gambia West African Examinations Council Senior Secondary  School Leaving Certificate/ West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)
Georgia Sashualo Skolis Atestati/ Secondary School Leaving Certificate + transcript with all subjects and grades
Germania Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
Ghana West African Senior Secondary School Certificate (WASSSCE)
Guadalupe Baccalauréat Deuxième Partie
Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras
Guineea (Conakry) Baccalauréat Unique/ Baccalauréat 2eme Partie + Relevé de notes
Guineea Bissau Certificado de Conslusao do Ensino Secundario
Haiti Certificat de Fin d’Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d’Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d’Enseignement Secondaire (système réformé) 
Honduras Bachillerato/ Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras
Hong Kong Hong Kong Diploma of Secondary Education/ Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)/ Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination
India All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central Board of Secondary Education (CBSE)/ Indian School Certificate (ISC) de la Council for the Indian School Certificate (CISCE)/ Higher Secondary Certificate (HSC)/ Intermediate Certificate/ Pre-University Certificate,  + Statement of Marks
Indonezia Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Certificate of  Completion of Upper Secondary School
Iordania Tawjihi/ General Secondary Education Certificate/Vocational Secondary Education Certificate (exclusiv, pentru domeniul tehnic)
Irak Secondary School Certificate (Baccalauréat examination)/ Certificate (Baccalauréat examination)/ Preparatory Baccalauréat/ Sixth Form Baccalauréat (Adadiyah) –
Iran Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) +  Peeshdaneshgahe (Pre-University year) pentru promoțiile anterioare anului 2020
Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht)
Islanda Stúdentspróf (Matriculation Examination)
Israel Israil Te’udat Bagrut/ Matriculation Certificate  + Psychometric Entrance Test (PET)
Italia Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore/ Diploma di Maturita
Japonia Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate of Graduation)
Kazahstan Attestat (Certificate of Secondary Education)
Kenya  Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)
Kosovo Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/ Diploma për kryerjen e shkollës së mesme te pergjithsme – gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore
Kuweit Shahadat Al-Thanawiya-Al-A’ama (General Secondary School Certificate)
Kyrgystan Attestat (Certificate of Secondary Education)
Laos Baccalauréat de l’Énseignement General + Releve des notes
Lesotho Cambridge Overseas School Certificate
Letonia Atestäts par visparejo videjo izglitibu (Certificate of Secondary Education)
Liban    Baccalauréat général (Libanais)/ Baccalauréat Technique, pentru continuarea studiilor în același domeniu
Liberia Senior School Certificate (SSC)/ Senior High School Certificate (SHSC) eliberate de West African Examination Council
Libia General Secondary Certificate
Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums
Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate)
Luxemburg Diplôme/ Certificat de Fin d’Etudes secondaires/ Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires Techniques
Macedonia de Nord Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie (Secondary School Leaving Certificate)
Madagascar Baccalauréat de l’Enseignement secondaire + Relevé des notes
Malawi Malawi School Certificate of Education
Malaeziei Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia/ Matriculation Certificate
Mali Baccalaureat Malien – 2eme Partie + Relevé des notes
Malta Matriculation Certificate
Maroc Attestation/ Diplome du Baccalauréat + Relevé des notes –
Mauritania  Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré + Relevé des notes
Mauritius School Certificate/ General Certificate of Education Ordinary Level + Higher School Certificate/ General Certificate of Education Advanced Level
Mexic Diploma de Bachiller General
Republica Moldova Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale
Monaco Baccalauréat de ľEnseignement Général + Releve des notes
Mongolia Gerchilgee Certificate of Secondary Education
Mozambic Certificado de Habilitaçoes Literarias
Muntenegru Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/ Diploma o polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool Leaving Certificate)
Namibia           Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level)/ Higher International Secondary Certificate of Education (Higher and Ordinary level)
Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate
Noua Zeelandă National Certificate of Educational Achievement Level 3/ University Entrance, Bursaries and Scholarships Examination/ Sixth Form Certificate
Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas
Niger Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré/ Baccalauréat + Releve des notes
Nigeria Senior School Certificate/ West African Senior School Certificate/ NECO Senior School Certificate + codul PIN, prin prezentarea copiilor față verso ale NECO Results Card/ WAEC Scratch Card
Norvegia Vitnemål videregående opplæring (generell studiekompetanse) Eksamenskarakter
Olanda Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
Oman Thanawiya Amma (General Certificate/ General Education Diploma)
Pakistan Intermediate/ Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen)
Palestina Al-Tawjihi/ Al-Injaz (General Secondary Education Certificate) eliberat conform curriculum-ului egiptean sau iordanian
Panama Diploma Bachiller + certificado notas
Papua Noua Guinee Higher School Certificate
Paraguay Diploma Bachiller + certificado notas
Peru Certificado Oficial de Estudios/ Educatión básica regular nivel de education secunadria + certificado notas
Polonia Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnoksztalcacego
Portugalia Diploma de estudos/ ensino secundários/ Certidao de habilitacoes
Puerto Rico High School Diploma + transcript of studies
Qatar Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education Certificate)
Federația Rusă Attestat
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord General Certificate of Secondary Education + General Certificate of Education
Țara Galilor Welsh Baccalaureat/ Advanced diploma
Scoția Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications Certificate
Rwanda Rwanda Advanced Certificate of Education/ Diplôme de Fin d’Etudes secondaires/ Certificat du Cycle Supérieur de l’Enseignement Secondaire/ Diplôme d’Humanités Générales/ Advanced General Certificate of Secondary Education (eliberat de  Rwanda Education Board) + Relevé des notes 
Samoa Pacific Senior Secondary Certificate/ Western Samoa School Certificate
San Marino Diploma di maturita
Senegal  Diplôme de Baccalauréat/ Diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire/ Diplôme de Bachelier de l’Enseignement de Second Degré + Relevé des notes
Serbia Diploma/ Uverenje o polozenom maturskom ispitu/ Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi
Seychelles General Certificate of Secondary Education/ Cambridge Overseas Higher School Certificate
Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination/ General Certificate of Education (GCE)
Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge General Certificate of Education Advanced Level
Siria Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary Education Certificate)/ Baccalaureat
Slovacia Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)
Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)
Solomon Island Pacific Senior Secondary Certificate/ Solomon Island School Certificate
Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate)/ Somaliland Certificate of Secondary Education Examination (issued by Somaliland National Examination and Certification Board, SLNECB
Spania Titulo de Bachiller (Baccalaureate) + Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
Sri  Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level + Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level)
Statele Unite ale Americii High School Diploma/ General Educational Development (GED)/ High School Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT)/ Advanced Placement Test (APT)/ American College Testing (ACT)
Sudan Sudanese School Certificate/ Sudanese Secondary School Certificate/ Higher Secondary School Certificate
Suedia Examensbevis Högskoleförberedande examen/ Slutbetyg Fran Gymnasieskola
Surinam                    Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Școli internaționale Diplome de studii liceale emise de instituții de învățământ particulare care desfășoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară decât cel al țării în care funcționează instituția respectivă și sunt emise conform sistemului educațional adoptat. Condiție cumulative pentru școlile internaționale ce își desfășoară activitatea în România: înregistrarea în Registrul ARACIP.
Taiwan Senior High School Leaving Certificate
Tajikistan Attestat (Certificate of Secondary Education)
Thailanda Certificate of Secondary Education/Certificate of Completion grade 12/ Matayom VI/ Maw 6
Tanzania Certificate of Secondary Education and Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE)/ National Form VI Examination Certificate/ General Certificate of Secondary Education (O level) + National Form VI Examination Certificate/ Advanced Certificate of Secondary Education
Timorul de Est            Diplomas do Ensino Secundário
Togo Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisième Degré/ Baccalaureat de l’Enseignement du Troisième Degré + Releve des notes
Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate
Tunisia Baccalauréat/ Diplôme de Bachilier de l`Enseignement secondaire + Relevé des notes
Turcia Lise Diplomasi – acces general/ Teknik Lisesi Diplomasi – acces exclusiv la domeniile tehnice/ Associate degree –acces exclusiv în același domeniu
Turkmenistan Attestat/ Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of Secondary Education)
Ucraina Atestat (Certificate of Secondary Education)
Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate of Education
Ungaria Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány
Uruguay Bachillerato Oficial/ Bachillerato Tecnico + Certificado de estudios
Uzbekistan Attestat o srednem obrazovanii/ Orta malumot togrisida shahodatnoma
Vanuatu Pacific Senior Secondary Certificate
Vatican Testimonio Maturitatis
Venezuela Título de Educación Media General/ Título de Educación Media Técnica/ Titulo de Bachiller + Certificado notas
Vietnam Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary School Graduation)/ Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II
Yemen Al Thanawiya (General Secondary Education Certificate)     
Zambia Zambian School Certificate/ Cambridge Overseas School Certificate
Zimbawe General Certificate of Education (GCE) Ordinary level + Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level/ Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level/ General Certificate of Education (GCE)

 

 

 

                     

ANEXA 5

 

 

ACORD

 

privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal

conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679

 

 

Subsemnatul …………………………………….., legitimat cu pașaport seria …., nr. …………………, eliberat/ă de către ……………….………………….. la data de ……………, în calitate de candidat la concursul de Admitere prin evaluarea documentelor atestând performanţele şcolare şi realizările personale ale candidaţilor – 2021, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,                                       

prin acest acord îmi exprim, în mod expres, consimţământul, ca Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca să colecteze, să prelucreze și să stocheze, datele şi documentele mele personale, constând în: nume, prenume, seria şi nr. de paşaport, adresa de domiciliu, adeverința medicală, copii ale actelor de studii, copii ale documentelor personale (certificat naștere, etc.), adresă de e-mail, număr de telefon, până la încheierea concursului de admitere şi a perioadei de arhivare conform legislației naționale. Aceste informaţii sunt oferite de către mine în mod liber și fără echivoc în scopul derulării procesului de admitere la universitatea mai sus menționată, consimțământ valabil pentru o perioadă de până la 10 ani de la publicarea rezultatelor.

 

Nume şi prenume:                                                                                Data:

 

Semnătură: