Ansökan om upptagande

Antagning i Universitetet för Medicin och Farmaci “Iuliu Haţieganu”

i  Cluj-Napoca genom att bedöma kandidatens skolresultat och personliga prestationer

2016

Information för utländska kandidater som är medborgare i EU: s medlemsstater, EES, Schweiz och tredje länder

 

 1. Allmänna villkor

1.1 Utbildningsutbudet för läsåret 2016-2017

 

Specialiseringar som motsvarar yrke vars praktik regleras sektoriellt inom den Europeiska Unionen

 

Nr. Utbildningsprogram Studietid Antal poänger som kumuleras
1 Medicin 6 år 360
2 Ortodonti 6 år 360
3 Farmaci 5 år 300
4 Allmän omvårdnad 4 år 240

 

Specialiseringar som motsvarar yrke vars praktik regleras sektoriellt inom den Europeiska Unionen

 

 

Nr. Utbildningsprogram Studietid Antal poänger som kumuleras
1 Balneo –fysioterapi och rehabilitering 3 år 180
2 Radiologi och bildspråk 3 år 180
3 Tandteknik 3 år 180
4 Nutrition och dietetik 3 år 180

 

1.2 Den rättsliga ramen

Antagningen genom bedömning av kandidaternas skolresultater och personliga prestationer äger rum i enlighet med nuvarande förordningen och i den rättsliga ramen som  fastställts av Ministeriet för utbildning och forskning.

Antagningsprocessen är reglerad av detta kapitel och skall genomföras i enlighet med följande lagar och förordningar:

– Utbildningslagen nr. 1/2011, inklusive ändringar och kompletteringar,

–  MENCS bestämmelsen 3107/2016 om den allmänna organisationen och utveckling av antagning I grundutbildningen, masterprogram och PHD för år 2016-2017,

– MENCS bestämmelsen från 2016 gällande godkännandet av metodiken för mottagning och undervisning av utlänningar som kommer från tredje länder.

 

1.3 Behörighetsvillkor

Medborgare i EU: s medlemsstater, EES, Schweiz eller i tredje länder får bli antagna via konkurrensbedömningen av skolprestationer och personliga prestationer. De enda villkoren är avslutade gymnasiestudier vid ett ackrediterat gymnasiet i ursprungslandet och ett diplom som ger tillträde till universitetsstudier i det här landet och som erkänns av Ministeriet för Utbildning och Vetenskaplig Forskning i Rumänien.

Brist på ett studentexamen intyg eller ett officiellt certifikat gällande gymnasieutbildningen  eller bedrägeri vid registrering leder till automatisk förlust av studieplatsen som erhålls genom val och förlust av alla avgifter som betalas upp till det här tidspunkten.

Kandidaterna i studieprogramen som undervisas på engelska och franska får bli antagna endast genom att bedöma skolprestationerna och personliga prestationer.

I utbildningen på rumänska får bli antagna genom detta sätt endast EU-medborgare i tredje länder som har deltagit i förberedande året på  rumänska (och som har avslutat programmet) och i enlighet med antagningsbeskedet som utfärdades av Ministeriet för Utbildning och Vetenskaplig Forskning,

Utländska medborgare som är antagna i programmet på rumänska på grund av statligt avtal och/eller bilateralt avtal mellan institutionerna får stipendier från den rumänska staten i enlighet med nuvarande förordningar.

 

1.4 Erkännande och likvärdighet av studier/ Studentvisum

1.4.1 För EU, EES och Schweiz medborgare studierna erkänns av det Nationella Centret för erkännande och likvärdighet av diplom, en del av Ministeriet för Utbildning och Vetenskaplig Forskning i Rumänien.

Efter en utvärdering som görs av Avdelningen för internationella relationer, ett intyg-certifikat utfärdas som ger rätten att delta i Universitetsstudier i  Rumänien.

Registreringen i våra program som erbjuds av Universitetet är villkorad av Avdelningen för internationella relationer som är ansvarig för att erkänna studierna.

 

EU-medborgare behöver inte visum för att kunna studera i Rumänien men de måste informera Inrikesministeriet angående deras vistelse.

 

1.4.2.   För EU-medborgare i tredje länder, görs  erkännandet av gymnasiestudier av Avdelningen för internationella relationer som är del av Ministeriet för utbildning och vetenskaplig forskning i Rumänien.

Efter en utvärdering som görs av Avdelningen för internationella relationer, ett antagningsbesked utfärdas. Detta är nödvändigt för att erhålla ett studentvisum.

Registreringen i våra program som erbjuds av Universitetet är villkorad av Avdelningen för internationella relationer som är ansvarig för att erkänna studierna.

Om Nationella Centret för likvärdighet och erkännande av examensbevis och Avdelningen för internationella relationer erkänner inte våra studierna på ett officielt sätt då skall kontraktet mellan student och Fakulteten för Medicin och Farmaci „Iuliu Hațieganu”  Cluj-Napoca upphöra den dagen när det officiella dokumentet som styrker att  studierna får inte erkännas skall utfärdas.

 

 

1.5 Antalet studenter

Antalet tillgängliga studieplatser för antagning i första året genom utvärdering av skolresultat och personliga prestationer fastställs årligen av Fakultetsrådet och valideras av Akademiska Senaten med godkännande från ansvariga Ministeriet.

Antalet tillgängliga studieplatser för läsåret 2016-2017:

 

 

Medicinska Fakulteten

Studieprogram Det maximala antalet undervisningsplatser
Engelska 200
Franska 150
Rumänska* 10
Odontologiska Fakulteten Engelska 50
Franska 50
Farmaceutiska fakulteten Engelska 40
Franska 80

 

*Icke EU-medborgare som har avslutat  förberedande året på rumänska.

 

1.6 Villkor gällande språkkunskaper för utbildning på engelska och franska

 

Kandidaternas språkkunskaper bör bekräftas obligatoriskt genom stödjande dokument som bifogas i ansökningen i enlighet med ett av de 3 nedanstående villkor:

 

1.6.1 Genom att bifoga i kandidatens ansökningshandling ett språkfärdighet intyg som är erkänd internationellt:

 1. för studieprogram med undervisning på engelska är följande intyg erkända:

– Cambridge: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher;

– IELTS (lägsta resultatet: 5);

– TOEFL (lägsta resultatet: Internet- based: 80 poänger; computer-based: 213 poänger; paper-based: 550 poänger);

– Giltiga intyg som gäller språkkunskap och som utfärdas av andra ackrediterade universitet i Rumänien och utomlands (lägsta resultatet: poäng  som motsvarar B2 nivån i enlighet med Gemensamma europeiska referensramen för främmande språk).

 

 1. för studieprogram med undervisning på engelska är följande intyg erkända:

– DALF;

– Intyg som utfärdas av Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris;;

– Andra giltiga språkkompetens intyg som utfärdats av Franska Kulturcentret (poäng  som motsvarar B2 nivån i enlighet med Gemensamma europeiska referensramen för främmande språk).

– Andra giltiga språkkompetens intyg som utfärdats i andra ackrediterade universitet i Rumänien och utomlands (lägsta resultatet: poäng  som motsvarar B2 nivån i enlighet med Gemensamma europeiska referensramen för främmande språk), för studieprogrammet som studenten ansöker sig till.

 

1.6.2 Genom att avsluta gymnasiestudier i en läroanstalt  där undervisningsspråket är engelska eller franska;

 

1.6.3 Genom att erhålla ett Intyg om språkfärdighet i vårt universitet, efter att ha avklarat ett prov i Ämnet (Moderna Språk) under perioden 28.06.2016- 20.07.2016. För det här alternativet bör studenten boka tid via e-post till 24.06.2016 vid Avdelningen för Utländska Studenter, för en av dagarna som anges i Bilaga 5.

 

1.7 Bestämmelser om skolavgifter

 

Studenterna som blir antagna genom bedömning av skolresultat och personliga prestationer får betala studieavgift för hela studie perioden.

Den årliga studieavgiften som gäller för nya inskrivna kandidater som valdes genom att bedömna personliga ansökningshandlingar under läsåret 2016-2017 blir 5000 EURO för följande studieprogram: Medicin, Ortodonti och Farmaci.I.o,

I förhållande till skolresultaten kan vissa studenter få stipendier från Universitetet i.o.m. den andra terminen av första läsåret.

Studenter från EU-länderna eller rumänska studenter som är bosatta utomlands får dra nytta av minskningen av skolavgiften till 1/3 från Ministeriet för utbildning och vetenskaplig forskning.

 

Varje student i denna kategori kommer att kontakta Avdelningen för utländska studenter som i sin tur skall begära Ministeriet en minskning med 1/3  av skolavgiften i enlighet med studentens resultat i föregående terminen.

 

Universitetet tar ut en administrativ avgift som inte återbetalas av 250 EURO/ ansökningshandling, från alla kandidater.

Avgiften fastställs årligen genom ett beslut av Senaten och är del av Universitetets avgiftsförordning.

Avgiften skall betalas i kontot nedan:

 

Kontoinnehavare: “Iuliu Haţieganu” Universitetet för Medicin och Farmaci,

Adress:   Emil Isac Gatan Nr. 13, 400012 Cluj-Napoca

Bank: ING BANK

Adress: Calea Moţilor nr. 6-8, cod 400001 Cluj Napoca, Rumänien

Konto: RO13INGB0003009162507103

CUI kod: 4288047

Swift kod: INGBROBU

Vi accepterar inte checkar.

 

1.8 Språk för pågående studier

 

Undervisningen bedrivs på rumänska, engelska och franska för studieprogramen Medicin, Ortodonti och Farmaci enligt följande::

 • Utbildningsverksamheten bedrivs helt på engelska / franska i de första 3 år för studieprogrammet “Medicin”. På grund av behovet av att kommunicera med patienter sker den kliniska praktiken, seminarierna och de praktiska övningarna på rumänska f.o.m läsår IV.
 • Utbildningsverksamheten bedrivs helt på engelska / franska i de första 3 år för studieprogrammet “Ortodonti”. F.o.m åk IV kommer undervisningen att ske endast på rumänska.
 • Utbildningsverksamheten bedrivs helt på engelska / franska i de första 3 år för studieprogrammet Farmaci. F.o.m. läsår IV kommer allt praktiskt arbete att ske på rumänska. Under ak V äger rum en specialiserad praktik på en öppenvårdsapotek och på grund av behovet av att kommunicera med patienter, är det nödvändigt att känna till rumänska språket på samtalsnivå.

 

1.9 Överföring av antagna studenter från det första året från ett studieprogram till ett annat

 

Studenten som blir antagen i programmet « Medicin » eller « Ortodonti » (första läsåret), kan inte välja att ändra studieprogrammet inom samma studieår. Överföringar mellan två studieprogram är möjliga, beroende på tillgänglighet, efter avslutande av första läsåret.

Studenten som blir antagen i « Farmaci  »får inte överföras till andra studieprogram inom universitetet.

 

1.10 Utvärdering av kandidaternas prestanda

 

Bedömning av kandidaternas prestanda for studie antagning genomföras på två sätt::

 

1.10.1 Genom skriftlig inträdesprov på rumänska för rumänska medborgare, EU, SEE och Schweiz medborgare, som väljer att delta i provet som äger rum i juli 2016. Det är den enda möjlighet att få tillgång till studier som är finansierade av Rumänska staten eller att betala de själva studieavgiften (8100 lei).

Information om antagning förfarandet kan hittas i  “Normerna för antagning av rumänska medborgare”.

1.10.2 Genom bedömning av skolresultat och personliga prestationer , enligt uppgifterna i den personliga ansökningshandlingen, för EU, EES, Schweiz samt tredje länder medborgare som väljer denna alternativ.

 

Under samma antagningstillfälle får kandidaten välja endast ett sätt för att bli antagen.

 

Utvärdering av ansökningar utförs:

 • av en kommitté som inrättats på varje fakultet och som består av Dekanus och Krodekanus;
 • enligt en tidsplan som fastställts av universitetet;
 • genom att utvärdera alla dokument som finns i kandidatens antagningshandlingar;
 • i förhållande till urvalskriterierna som är fastställda årligen av varje fakultet. Andelen av de urvalskriterierna fastställts av kommittén (Bilaga 3).

 

1.11 Hur skickar man ansökningshandlingarna

 

Kandidaterna skickar via posten eller lämnar ansökningshandlingarna personligt. Ansökningshandlingarna skall vara i enlighet med de specifika förhållandena i varje kategori.

Dokumentkuverten skall skickas med posten i adressen:

Universitetet för Medicin och Farmaci “Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca,

Avdelningen för Utländska Studenter,

Louis Pasteur Gatan nr. 4, postkod 400349, 

Cluj-Napoca, Rumänien,

 

eller kommer att överlämnas direkt till universitetets registreringskontor:

Louis Pasteur gatan nr. 4, rum 5,

Cluj-Napoca, Rumänien.

 

Kontaktuppgifter:

Adress : Avdelningen för Utländska Studenter, Louis Pasteur gatan nr. 4, plan 1, rum 2, Cluj – Napoca, Rumänien

Telefonnummer : : 0040-374834225, 0040-374834167

E-post adress : studentistraini@umfcluj.ro

Webbsida : www.umfcluj.ro

 

Tidsfristen för att lämna in eller ta emot ansökningshandlingarna  under läsåret 2016-2017 är

 • Den 22 : a juli 2016 15:00 (datum när ansökningen når universitetet) för “Medicin” och “Odontologi”
 • Den 29: e juli 2016 15:00 (datum när ansökningen når universitetet) för Farmaci.

Utvärderingsresultaten kommer att publiceras på Universitetets webbplatsen t.o.m. den 1:a augusti 2016 – Specialiseringar: Medicin, Odontologi och Farmaci.

 

Viktiga anmärkningar:

 

Det finns ingen online-registrering;

Ofullständiga ansökningar behandlas, men de är inte berättigade till utvärdering.

Alla ansökningar som innehåller olegaliserade dokument eller /och dokument som inte är översatta till franska och engelska anses vara ofullständiga. De behandlas, men de är inte berättigade till utvärdering.

Bilagorna 1 och 2 måste ha ett datum och måste undertecknas för att ansökningen skall kunna utvärderas.

Din betalningsbevis bör inte legaliseras men det måste översättas om språket som det utfärdades på är inte engelska eller franska.

Det är inte acceptabelt att fylla i eller ändra ansökningarna för utvärdering efter deras insättning på universitetet.

Urvalsresultaten kan inte ifrågasättas.

Universitetet tar inget ansvar om leveransen av posten är försenad.

Korrespondens som når universitetet efter tidsgränset och efter slutförandet av urvalsprocessen skall inte beaktas.

Universitetet tar inget skyldighet angående din effektiv studieregistrering. Detta är villkorad av:

 1. alla originella studiedokument ;
 2. uppfyllandet av rättsliga krav för registrering, inklusive erkännande och likvärdighet  av gymnasiestudierna av rumänska myndigheterna;
 3. juridiska villkor för bosättning i Rumänien under studieperioden;
 4. undertecknande av inlärningsavtalet och betalning av finansiella åtaganden;

Om du blev accepterad som följd av bedrägeri (Du har lämnat oriktiga uppgifter), skall Universitetet  förneka din inskrivning.

Kandidaterna som uppfyller Universitetets allmänna kriterier och vars ansökningar accepterades får registreras för att betala hälften av den årliga studieavgiften.

Avgifterna som betalas av studenten under registreringsperioden återbetalas inte.

 

Notera!

Skicka INTE originaldokumenten, utan bara bestyrkta kopior;

Inkludera ett dokument som beskriver poängsystemet  som tillämpas i dina läroanstalter (betyg som motsvarar alla kvalificeringar mellan ej godkänd- mycket väl godkand);