Procedura de admitere

 

Admiterea în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca prin evaluarea documentelor atestând performanţele şcolare şi realizările personale ale candidaţilor

2019

 

Informații pentru candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe

Care este oferta educaţională propusă pentru anul universitar 2019-2020 de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca?

 1.Specializări pentru profesii a căror practicare este reglementată sectorial în Uniunea Europeană

 

Nr. Program de studii Durata studiilor Număr de credite acumulate
1 Medicină 6 ani 360
2 Medicină dentară 6 ani 360
3 Farmacie 5 ani 300
4 Asistență medicală generală 4 ani 240

 

 1. Specializări pentru profesii a căror practicare este reglementată general în Uniunea Europeană

 

Nr. Program de studii Durata studiilor Număr de credite

acumulate

1 Balneo – fiziokinetoterapie și recuperare 3 ani 180
2 Radiologie și imagistică 3 ani 180
3 Nutriție și dietetică 3 ani 180
4 Tehnica dentară 3 ani 180

 

 1. În ce limbă se desfăşoară studiile?

La programele de studiu Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, activităţile didactice se desfăşoară în limba română, engleză sau franceză, în primii trei ani de pregătire.

Începând cu anul IV, datorită nevoii de comunicare cu pacienţii, stagiile clinice, seminariile şi lucrările practice se desfăşoară în limba română.

La programele de studiu Asistenţă Medicală Generală, Balneo – fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și Imagistică, Tehnica dentară şi Nutriție și Dietetică, activităţile didactice se desfăşoară integral în limba română.

 

 1. Cine poate aplica pentru înscriere?

Pot aplica pentru înscriere la studii în UMF Cluj-Napoca prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale, cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe.

Condiţia minimă de înscriere este absolvirea unui liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale din România.

 

 1. Dacă nu am susţinut încă examenul de bacalaureat, nu am obţinut încă diploma de bacalaureat sau, în ţara din care provin, nu există examen de bacalaureat, pot aplica pentru înscriere?

Da. Dosarul de înscriere trebuie să fie însoţit de dovada oficială de absolvire a liceului. Diploma de bacalaureat sau dovada de absolvire a liceului, pentru ţările unde nu se susţine examen de bacalaureat, trebuie să fie prezentată în original în momentul înscrierii efective la studii.

Lipsa diplomei de bacalaureat sau a dovezii oficiale de absolvire a liceului în momentul înmatriculării sau constatarea unor fraude, duce la pierderea automată a locului obţinut prin selecţie și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.

 

 1. Cum se atestă cunoaşterea limbii în care urmează să se desfăşoare studiile ?

Competenţa lingvistică a candidaţilor trebuie dovedită în mod obligatoriu prin existenţa la dosar a unor documente justificative, conform uneia dintre cele 3 condiţii de mai jos :

 

4.1 prin depunerea la dosarul candidatului a unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional :

a. pentru programele de studii cu predare în limba engleză sunt recunoscute următoarele certificate:

– Cambridge English: Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE), Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), Cambridge English: Business Higher (BEC Higher);

– IELTS (rezultat minim: band 5.5);

– TOEFL iBT (rezultat minim: 72 puncte);

– TOEIC – toate componentele susținute: TOEIC Listening and Reading și TOEIC Speaking and Writing, cu următoarele rezultate minime: Listening 400 puncte, Reading 385 puncte, Speaking 160 puncte, Writing 150 puncte.

Certificatele cu valabilitate limitată trebuie să fie valabile la data începerii anului universitar pentru care se face înmatricularea.

b. pentru programele de studii cu predare în limba franceză sunt recunoscute următoarele certificate:

– DELF (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
– DALF (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);

– TCF (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);

– TEF (nivel minim B2 – 541 de puncte);

– DFP (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
– alte certificate de competenţă lingvistică eliberate de Institutul Francez și de Alianța Franceză.

Certificatele cu valabilitate limitată trebuie sa fie valabile la data începerii anului universitar pentru care se face înmatricularea.

 Certificatele trebuie să prezinte menţiunea explicită a nivelului de limbă (nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine) și dovada evaluării celor 4 competențe: citit, scris, ascultat, vorbit.

c. pentru programele de studii cu predare în limba română sunt recunoscute următoarele certificate:

 • Diplomă/Adeverință de absolvire a cursurilor anului pregătitor de limba română;
 • Acte de studii româneşti care să ateste cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
 • Certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

 

4.2 Prin absolvirea studiilor liceale într-o unitate de învăţământ în care limba de predare este limba engleză sau franceză;

4.3 Prin obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică, la UMF Cluj, cu nivel minim B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, în urma susţinerii, la Disciplina Limbi moderne, a unui examen de limba engleză/franceză generală care testează cele patru competențe: citit, scris, ascultat, vorbit. Pentru această opțiune rugăm candidații să facă o programare prealabilă la Departamentul Studenți Străini, trimițând un e-mail la adresa studentistraini@umfcluj.ro, la care să atașeze formularul din Anexa 6, completat și semnat. Orarul examenelor de limbă engleză/franceză poate fi găsit în Anexa 5.

Certificatul lingvistic este un document obligatoriu pentru dosarul de candidatură.

 

Într-o sesiune de admitere, candidaţii au dreptul de a susţine un singur examen de competenţă lingvistică la fiecare limbă străină, indiferent de numărul de dosare de aplicaţie depuse la nivel de universitate.

 

 1. Câte locuri sunt disponibile?

Numărul de locuri disponibile pentru admiterea în anul I prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor este stabilit în fiecare an de către Consiliul fiecărei facultăţi şi validat de Senatul universităţii, cu aprobarea ministerului de resort.

Acest număr este publicat pe pagina de internet a universităţii (www.umfcluj.ro), în secţiunea
Admitere.

 

 1. Cum se desfăşoară evaluarea candidaţilor pentru admitere?

Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea admiterii la studii se realizează în două moduri:

a. prin concurs de admitere scris, în limba română, pentru cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene, care optează pentru concursul unic din luna iulie 2019. Prin acest concurs pot fi accesate locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Informaţiile referitoare la această modalitate de admitere se regăsesc în Regulamentul de admitere pentru cetăţenii români.

b. prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare și a realizărilor personale ale candidaților, în conformitate cu datele conținute în dosarul personal de aplicație, pentru cetățeni ai Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe, care optează pentru această modalitate de admitere. În această categorie se regăsesc și candidații care optează pentru Admiterea românilor de pretutindeni.

 

În aceeaşi sesiune de admitere candidaţii pot opta pentru o singură modalitate de admitere.

Excepţie de la această regulă fac candidaţii la Admiterea românilor de pretutindeni, care pot opta în acelaşi timp atât pentru această modalitate de admitere, cât şi pentru una din cele 2 enumerate mai sus.

 

 1. Cine şi cum evaluează dosarele de candidatură?

Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea admiterii este realizată:

a. de către o comisie constituită la nivelul fiecărei facultăţi din decan şi prodecani;

b. conform unui calendar stabilit anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie;

c. prin analiza documentelor conţinute în dosarul de concurs al candidatului;

d. pe baza unor criterii de selecţie generale la nivel de universitate şi specifice pentru fiecare facultate, în parte.

Rezultatele selecţiei nu pot fi contestate.

 

 1. Ce diferenţă este între candidaţii admişi prin concurs şi cei admişi prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale?

Diferenţele între cele două tipuri de candidaţi constă în posibilitatea de finanţare a studiilor și cuantumul taxelor percepute.

Candidaţii admiși prin concurs cu probă scrisă pot beneficia de locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Candidaţii admiși prin evaluarea dosarelor personale pot accesa doar locuri cu taxă (cu excepţia celor admişi în cadrul Admiterii românilor de pretutindeni).

Nu există diferenţe, privilegii sau discriminări între categoriile de studenţi, în ceea ce privește derularea procesului de învăţământ.

 

 1. Există legătură între cetăţenia unui candidat şi forma de admitere pentru care optează?

La admiterea prin examenul scris, în limba română, se pot înscrie cetăţeni români, ai UE, ai SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene.

La admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale pot aplica cetăţeni ai UE, ai SEE, ai Confederaţiei elveţiene și ai statelor terţe.

La programele de studiu cu predare în limba engleză şi franceză, candidaţii sunt admişi doar prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale.

La programele de studiu cu predare în limba română, pot fi admişi prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale următoarele categorii de candidați:

a. cetățeni ai statelor terțe UE care

 • fie au urmat şi absolvit cursurile anului pregătitor de limba română;
 • fie prezintă acte de studii româneşti care să ateste cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
 • fie prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român;

b. cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe, de etnie română, care participă la Admiterea românilor de pretutindeni şi care beneficiază de învăţământ universitar fără plata taxelor şcolare, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

De asemenea, la programele de studiu cu predare în limba română sunt admişi fără concurs de admitere cetăţenii străini înscriși prin acorduri guvernamentale și/sau instituționale bilaterale, care beneficiază de burse de studii ale statului român, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

 

 1. Se pot transfera studenţii admişi în primul an de la un program de studiu (specializare) la altul?

Studentul declarat admis în anul I la programul de studiu Medicină sau Medicină dentară, nu poate opta pentru schimbarea programului de studiu la care a fost admis, în cadrul aceluiaşi an universitar. Transferurile între cele 2 programe de studii sunt posibile, în limita locurilor disponibile și pe baza unor motive justificate, numai după absolvirea primului an de studiu.

Studenţii admişi la Farmacie nu se pot transfera la celelalte programe de studiu ale universității.

 

 1. Care sunt taxele de şcolarizare şi cheltuielile aferente procesului de aplicaţie?

Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2019-2020, este în valoare de 6000 EURO. Pentru programele de studiu Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagistică, Nutriție și dietetică, taxa anuală este 3500 EURO.

Universitatea percepe o taxă de procesare a dosarului, nerambursabilă, în valoare de 250 EURO, de la toți candidații, cu excepţia celor care participă la Admiterea românilor de pretutindeni.

 

 1. Care este modalitatea de înscriere?

Fiecare candidat trimite prin poştă, depune personal sau prin intermediari, dosarul de aplicație, alcătuit în conformitate cu instrucțiunile din metodologia de mai jos.

În cazul în care dosarul de candidatură va fi depus de către un intermediar (rude, agenţi, etc.), acesta va trebui să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere cu semnătura asumată în prezenţa reprezentantului universităţii care preia dosarul. Reprezentantul universităţii care va prelua dosarul şi declaraţia, va semna pentru certificarea identităţii semnatarului declaraţiei pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului acestuia.

 

 1. Metodologia de aplicaţie pentru admitere:

Înscrierea la studii este condiționată de respectarea prevederilor legale privind criteriile minime necesare pentru urmarea unor studii universitare, precum și a prevederilor legislative care privesc rezidența în România pe durata studiilor.

Pentru a fi evaluat în vederea înscrierii, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

– Tipăriți și completați cu majuscule Anexele 1 și 2;

– Consultaţi şi documentele necesare pentru acătuirea dosarului de înscriere (pct. A sau B);

– Accesați link-ul pentru completarea CV-ului Europass în limba de studiu dorită;

– Descărcați, completați electronic și tipăriți formularul de CV;

– Achitați taxa nerambursabilă de procesare a dosarului, în valoare de 250 EURO, în contul:

 

Titular de cont: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hatieganu”

Adresa: Str. Victor Babeș, nr. 8, 400012 Cluj-Napoca

Banca: ING BANK

Adresa: Calea Moţilor nr. 6-8, cod 400001 Cluj-Napoca, România Cont:RO13INGB0003009162507103

CUI: 4288047

Swift: INGBROBU

 

Nu se acceptă CEC-uri.

 

Plicurile cu documente se trimit prin poștă la adresa :

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” – Cluj-Napoca,

Departament studenți străini,

Strada Louis Pasteur nr. 4, cod postal 400349,
Cluj-Napoca, România.

sau

vor fi depuse direct la registratura universității, strada Louis Pasteur nr. 4, camera 5, Cluj-Napoca, România.

 

Date de contact: Departament studenți străini

Adresa:  str. Louis Pasteur nr. 4, Parter, Camera 6 (pentru Medicină și Farmacie) și Camera 8 (pentru Medicină Dentară).

Cluj-Napoca, România

Telefon: Facultatea de Medicină: 0040-374834207, 0264-439211, 0264-439045, 0264-439212
Facultatea de Medicină Dentară: 0040-374834167
Facultatea de Farmacie: 0264-439211

E-mail: studentistraini@umfcluj.ro

Site: www.umfcluj.ro

 

 1. Care este termenul de depunere a dosarelor şi când sunt anunţate rezultatele?

Data de debut a înscrierilor pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este 15 iulie 2019, iar data limită de depunere sau recepţie a dosarelor este:

 • 22 iulie 2019 – pentru Medicină și Medicină Dentară
 • 2 august 2019 – pentru Farmacie.

Rezultatele evaluării vor fi afişate pe pagina de internet a universității în data de 1 august 2019 pentru Medicină și Medicină Dentară,  şi  în data de 5 august 2019 pentru Farmacie.

Candidații declarați admiși primesc și răspuns pe e-mail.

 

 1. Am nevoie de viză pentru a studia în România?

Cetățenii țărilor terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii, eliberată de Ambasada României în țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză de studii în România. Ei trebuie să-și anunțe șederea la organele Ministerului Administrației și Internelor. Departamentul Studenți Străini îi va consilia din acest punct de vedere.

 

 1. Unde pot fi obţinute informaţii suplimentare?

Structura care gestionează aplicațiile pentru înscriere este Departamentul Studenți Străini.

 

Date de contact:

Adresa : Strada Louis Pasteur nr. 4, Parter, Camera 6 (pentru Medicină și Farmacie) și Camera 8 (pentru Medicină Dentară)

Cluj-Napoca, România

Telefon :

Facultatea de Medicină: 0040-374834207, 0264-439211, 0264-439045, 0264-439212

Facultatea de Medicină dentară: 0040-374834167

Facultatea de Farmacie: 0264-439211

E-mail: studentistraini@umfcluj.ro

Site: www.umfcluj.ro

 

 1. Criterii de selecţie a candidaţilor

Criterii generale de evaluare. Candidații vor fi acceptați pentru înscriere în funcție de îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanțelor, după caz, după cum urmează:

a. Deținătorii unei Diplome de Bacalaureat Internațional (IB) care au cel puțin rezultatul 5 la Chimie și Biologie

sau

b. Deținătorii General Certificate of Education (GCE) cu gradul A sau A+ care au cel puțin B+ la Biologie și Chimie

sau

c. Media notelor de la bacalaureat, respectiv media rezultatelor anuale la biologie și chimie reprezintă cel puțin 70% din nota maximă posibilă în sistemul de învățământ din țara de origine, cu condiția ca nici una din notele individuale să nu fie mai mică de 60%

sau

d. Susținerea la bacalaureat a probelor de biologie și chimie

sau

e. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine care să aibă în curicula biologie și chimie

sau

f. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și a cărui diploma să fie recunoscută de Ministerul Educației Naționale din România.

g. Notele de la examenul de bacalaureat trebuie să îndeplinească condițiile minime pentru acceptarea studenților internaționali la studii medicale (Anexa 3).

Este necesar ca diploma de studii liceale să permită candidatului accesul la învățământ superior în țara de origine.

Evaluarea individuală a dosarelor candidaților cuprinde și aprecierea:

a. Studiilor liceale ale candidatului: tipul de liceu absolvit, rezultatele la examenul de bacalaureat/absolvirea liceului;

b. Dovezii de cunoaștere a limbii în care urmează să studieze, prin existența certificatelor menționate la punctul 4;

c. Calității activităților extracuriculare: CV, experiență profesională în domenii conexe medicinei, alte realizări relevante, voluntariat, etc.;

d. Scrisorii de recomandare.

Fiecare facultate conferă criteriilor de evaluare pondere proprie.

 

Precizări importante:

Nu există înscriere on-line.

Dosarele incomplete sunt procesate, dar nu sunt eligibile pentru evaluare.

Documentele doveditoare netraduse nu sunt eligibile pentru evaluare.

Anexele 1 și 2 trebuie să fie datate și semnate pentru ca dosarul să poată fi evaluat.

Rezultatele selecției nu pot fi contestate.

Universitatea nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește promptitudinea traficului poștal. Corespondența intrată în universitate după data limită și după finalizarea procesului de selecție nu va fi luată în considerare.

Prin selecționarea dumneavoastră, universitatea nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește înscrierea dumneavoastră efectivă la studii. Înscrierea finală la studii este condiționată de:

a. prezentarea în original a documentelor solicitate în instrucțiunile de înscriere finală;

b. îndeplinirea condițiilor legale de înscriere, inclusiv recunoașterea și echivalarea studiilor liceale de către autoritățile statului român;

c. existenţa condițiilor legale de rezidență în România pe durata studiilor;

d. semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare.

În cazul în care ați fost selecționat datorită unei fraude (ați furnizat informații neconforme cu realitatea), universitatea va refuza înscrierea dumneavoastră la studii.

 

 1. Cum se obţine recunoaşterea studiilor liceale de către autorităţile române?

a. Pentru cetățenii Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederației Elvețiene, studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor, organism al Ministerului Educației Naționale din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat eligibil și dosarul dumneavoastră este complet, Universitatea înaintează documentele spre recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care vă conferă dreptul să urmați studii universitare în România.

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Nerecunoașterea  de  către  Centrul  Național  de  Recunoaștere  și  Echivalarea  Diplomelor,  a  studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

b. Pentru cetăţenii din ţările terţe Uniunii Europene, echivalarea studiilor liceale este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației Naționale din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află și cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă  ați  fost  declarat  eligibil  și  dosarul  dumneavoastră  este  complet,  Direcția  Generală  Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene emite o scrisoare de acceptare la studii care vă este indispensabilă obținerii vizei de studii.

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene.

Nerecunoașterea de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

În cazul nerecunoaşterii studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor sau, după caz, de către Direcția Generală Relații Internaționale şi Afaceri Europene, contractul de studii încheiat între student şi Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu’’ din Cluj – Napoca încetează la data la care Ministerul Educaţiei Naţionale transmite universităţii documentul oficial care atestă nerecunoaşterea actelor de studiu, iar taxa şcolară achitată de student până la data înmatriculării nu este rambursabilă.

Atenţie!

NU trimiteţi documente în original, ci doar copii autentificate ale acestora!

Includeţi un document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ pe care le-aţi urmat (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent)!

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini);
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 2 copii legalizate individual ale documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 2 copii legalizate individual ale documentului original + 2 traduceri legalizate individual ale documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 2 copii legalizate individual ale documentului original
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 2 copii legalizate individual ale documentului original + 2 traduceri legalizate individual ale documentului original
 1. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie + 1 traducere legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii individuale după original şi 2 traduceri legalizate individual , cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere:
 • 1 copie + 1 traducere legalizată în limba română a documentului original, indiferent de limba în care este redactat, datorită faptului că înmatricularea ulterioară a studenților se realizează pe baza datelor personale din certificatul de naștere.
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 2 copii; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic**1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare – 2 exemplare;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

 1. 6 poze tip pașaport ¾ cm;
 2. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de procesare a dosarului;

* Pentru cetățenii din Grecia, Italia, Spania, Portugalia şi Cipru, actele de studii trebuiesc vizate cu Apostila de la Haga.

Legalizarea documentelor de studii cu Apostila de la Haga se realizează după cum urmează:

– se apostilează documentul ORIGINAL (diploma de Bacalaureat, foaia matricolă de la bacalaureat),

– se legalizează câte o copie după originalul deja apostilat.

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

– pentru limba franceză: – Inventaire de personalite revise NEO PI R

– Questionnaire abrege des schemas (YSQ-S1 ou YSQ-S3) de Young (Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3)

– pentru limba engleză : – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

– Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3

NOTE IMPORTANTE!

1. În cazul în care candidatul european prezintă documente eliberate de o țară terţă Uniunii Europene, documentele solicitate trebuie pregătite conform celor din lista disponibilă pentru cetățenii aparținând ţărilor terţe Uniunii Europene, după cum urmează:

Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

2. Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

 

B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1.  Scrisoarea de motivație(aproximativ 1-2 pagini) ;
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 2 copii legalizate individual ale documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 2 copii legalizate individual ale documentului original + 2 traduceri legalizate individual  ale documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 2 copii legalizate individual ale documentului original
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 2 copii legalizate individual ale documentului original + 2 traduceri legalizate individual ale documentului original
 1. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie + 1 traducere legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii şi traduceri legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere*:
 • 2 copii + 2 traduceri legalizate în limba română a documentului original, indiferent de limba în care este redactat, datorită faptului că înmatricularea ulterioară a studenților se realizează pe baza datelor personale din certificatul de naștere.
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 2 copii; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic**- 1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii – completată la toate rubricile – 3 exemplare;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=16812

 1. 6 poze tip pașaport ¾ cm;
 2. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de procesare a dosarului.

* Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

Candidații din Algeria, Egipt, India, Iran, Malaesia, Nigeria şi Pakistan vor depune obligatoriu un dosar și la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele menționate.

Acceptarea la studii a candidaților din aceste ţări este condiţionată atât de selecționarea lor de către universitate cât și de avizul misiunii diplomatice a României.

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

– pentru limba franceză: – Inventaire de personalite revise NEO PI R

– Questionnaire abrege des schemas (YSQ-S1 ou YSQ-S3) de Young (Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3)

– pentru limba engleză : – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

– Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

 

 

 

ANEXA 1

 

Formular de solicitare a evaluării în vederea admiterii în anul universitar 2019–2020

 

 1. Stimate candidat, vă rugăm să aveți bunăvoința de a selecta facultatea și linia de predare la care doriți să aplicați :

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ FACULTATEA DE FARMACIE
a) Engleză a) Engleză a) Engleză
b) Franceză b) Franceză b) Franceză
c) Română c) Română  

 

 • Dacă doriți să depuneți dosare de candidatură la mai multe secțiuni dintre cele menționate mai sus sunteți obligat/ă să întocmiți dosare diferite și să completați separat fiecare opțiune.
 • În cazul în care aveți mai multe opțiuni, vă rugăm să introduceți ordinea preferințelor dumneavoastră în tabelul de mai jos:

 

Nr. Facultatea Limba de predare
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

 

 1. Stimate candidat, vă rugăm să aveți bunăvoința de a completa CU MAJUSCULE datele personale din formularul de mai jos :

 

      Nume de familie______________________ Prenume __________________________

Sex:  M_        F_

Data naşterii  _____________ Cetăţenie: ţara _________________ UE  / NON-UE

                Domiciliul (strada, nr., oraş, cod poştal, ţara, nr. telefon) __________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Adresa de e-mail: _______________________________________________________

                 Cont facebook: _________________________________________________________

 

 

Data _______________                                                                       Semnătura ______________

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Declaraţie

 

 

Subsemnatul ……………………………………………………………… declar pe proprie răspundere că:

 

 1. Afirmațiile din Fişa de înscriere, CV și dosarul de aplicație însoțitor sunt conforme cu realitatea;

 

 1. Am luat la cunostință și accept faptul că, în cazul selecționării mele datorită unei fraude (am furnizat informații neconforme cu realitatea), Universitatea va refuza înmatricularea mea și toate taxele achitate până în acel moment sunt declarate nerambursabile;
 2. Am luat la cunostință şi accept faptul că taxa de procesare a dosarului este nerambursabilă.
 3. Am citit și am luat la cunostință prevederile informațiilor pentru candidații cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe, privind admiterea în UMF Cluj-Napoca în anul universitar 2019 – 2020.
 4. Am luat la cunoştință faptul că înmatricularea în cadrul Universității dumneavoastră este condiționată de obținerea Scrisorii de Acceptare la studii din partea Ministerului Educației Naționale.

 

În acest sens, Universitatea îşi rezervă dreptul de a aplica la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru toți candidații admişi.

 

Candidații care îndeplinesc condiţiile generale ale universității şi ale căror aplicații au fost declarate eligibile pot fi înmatriculaţi cu condiția să îşi plătească jumătate din taxa școlară.

 

În cazul în care Centrul Național de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor şi Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene nu acordă recunoaşterea oficială a studiilor, contractul de studii încheiat între student şi Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, încetează la data la care a fost eliberat documentul oficial care atestă nerecunoaşterea actelor de studiu, iar taxa şcolară achitată de student până la data înmatriculării nu este rambursabilă.

 

 1. În cazul în care sunt admis/ă, dar nu confirm locul sau mă retrag, universitatea nu îmi păstrează locul pentru anul următor.

 

 

Data____________________                                                    Semnătura__________________

 

ANEXA 3

 

Criterii generale aplicate pentru evaluarea performanţelor candidaţilor

A. Studii postliceale:

             a. Studii universitare absolvite (parțial sau total)

                         i. Studii de medicină (parțiale)

                         ii. Studii ale unor profesii asociate medicinei (parțial sau absolvit)

                                   1. asistenți medicali/nurse

                                   2. paramedici

                                   3. moașe

                                   4. echivalente specializărilor:

                                          a. kinetoterapie

                                          b. tehnician radiologie

                                          c. laborator

                                          d. tehnician dentar

                                          e. profilaxie dentară

                                         f. asistent de farmacie

                                         g. altele

                    iii. Studii universitare complementare medicinei (parțial sau absolvite)

                               1. bioinginerie

                              2. inginerie de aparatură medicală sau echivalente

                              3. psihologie

                              4. biologie

                              5. chimie

                     iv. Masterate în domenii înrudite medicinei (absolvite)

                                 1. a se vedea specializările de la punctele ii și iii

        b. Studii medii absovite în profil

                   i. Medical (specializări înrudite)

                  ii. Biologie

                 iii. Chimie

B. Studii liceale

      a. Cu bacalaureat

             i. Media finală a bacalaureatului

            ii. Tipul bacalaureatului

           iii. Note de la bacalaureat pentru materii specifice

                        1. Biologie

                        2. Chimie

                        3. Fizică

    b. Fără bacalaureat (numai pentru țările în care nu se susține bacalaureatul la sfârșitul liceului)

                i. Tipul de liceu absolvit

                ii. Suma notelor/calificativelor în anii de liceu

                iii. Suma notelor la biologie

                 iv. Suma notelor la chimie

C. Cunoașterea limbii în care urmează să își desfășoare studiile

      a. Certificate specifice de limbă (engleză sau franceză)

     b. Absolvirea unor colegii în limbile respective

           i. Observație: Ponderea și valoarea diferitelor tipuri de certificate posibile va fi stabilită în urma consultării cu Disciplina de limbi moderne.

D. Activități extracurriculare

           a. Voluntariat în domenii conexe medicinei/biologiei.

          b. Experiența profesională (a lucrat ca angajat calificat/necalificat) în domenii medicale/paramedicale.

         c. Alte abilități sau realizări considerate ca fiind relevante.

E. Recomandare

          a. O scrisoare de recomandare semnată în original din partea unui tutore considerat relevant de către candidat.

 

 

 

ANEXA 4

conform notei MEN în vigoare în 2017

 

Ţara Diploma
Statul Islamic Afganistan Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate
Republica Africa Centrală Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Second Degre + Releve des notes – punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*);
Republica Africa de Sud National Senior Certificate – punctaj final minim 60%, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Albania Deftese Pjekurie (Maturity Certificate), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Algeriană Democratică şi Populară Diplome de Bachelier de l’enseignement secondaire general + Releve de notes du baccalaureat – punctaj final minim 12/20 pentru  domeniul sănătate;
Republica Angola Certificado de Ensino Medio / Certificado de Estudios Pre-Universitarios / Habilitacoes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Arabiei Saudite General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Thanawiyyah) – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Argentina Titulo de Bachiller, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Armenia Attestat/Certificate of maturity „Hasunutian Vkaiakan”/Atestat midzinakarg krtoitjan – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Capital Territory ACT Year 12 Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, New South Wales Higher School Certificate + Examination with Results Notice minim 11 units, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Queensland Queensland Senior Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, South Australia South Australian Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Northen Territory Northen Territory Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Tasmania Tasmania Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Western Western Australian Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Australia, Victoria Victorian Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Austria Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis/Reife-und Diplomprufungszeugnis
Azerbaidjan Orta Tahsil Haqquinda Attestat / Orta mekteb attestati / Svidetel’stvo/o Srednem Obrazovanii – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) – punctaj final minim 60% ; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Populară Bangladesh Higher Secondary School Certificate/Intermediate – punctaj final minim 80/100; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Belarus Atestat ab agul’naj sjarednjaj adukcii / Attestat o (Obschem)

Srednem Obrazovanii – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)

Regatul Belgiei Diploma van secundair onderwijs/Certificat d`Enseignement Secondaire Superieur (C.E.S.S.) / Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und kunstlerischer Sekundarunterricht)
Republica Benin Baccalaureat de l`Enseignement du Second degree*) + releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class XII) – Indian School Certificate examination, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Statul Plurinaţional al Boliviei Diploma Bachiller en Humanidades, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Bosnia şi Herțegovina Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli / Matura / Svjedodzba o Zavrzenoj Srednjoj Skoli (Secondary School Leaving Certificate), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 2 materii*) minim B
Republica Federală a Braziliei Diploma de Ensino Medio/Certificado de Conclusao do Ensino Medio Supletivo / Certificado de Conclusao de Segundo Grau, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Brunei Darussalam Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*), minim C
Republica Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie
Burkina Faso Diplome de Bachiller / Baccalaureat de l’Enseignement du Second Degre *) + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Burma (Myanmar) Basic Education High School Examination/ Standard X Examination (Matriculation), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Burundi Diplom d`Etat/ Diplome des Humanites Generales / Certificat / Homologue des Humanites Completes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Cambodgiei Certificate of upper Secondary Education/ Senior High School Certificate/Attestation de Fin d`Etudes Secondaires de l`Enseignement General, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Camerun-Sistem britanic Cameroon GCE Ordinary Level Examination + Cameroon GCE Advanced Level Examination – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 3 materii*), minim C
Republica Camerun-Sistem francez Baccalaureat de l`Enseignement Secondaire – 3 materii*), punctaj final 12/20 pentru domeniul sănătate
Canada (Alberta) General/Advanced High School Diploma (Alberta), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, British Columbia Secondary School Diploma/ Senior Secondary Graduation Diploma (Dogwood Diploma), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Manitobia High School Graduation Diploma/ Final Secondary School Leaving Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma/ Diplôme de Fin d`Etudes Secondaires, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, North West Territories NWT High School Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Nova Scotia Nova Scotia High School Graduation Diploma/ High School Completion Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Nunavut High School Graduation Diploma/ School Leaving Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced level), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Quebec Diplôme d`Etudes Collégiales/ Diploma of Collegial Studies, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing/ Division IV Standing (Record of High School Standing), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Canada, Yukon Secondary School Graduation Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Capului Verde Ensino Secundario – 2 ciclo/ Certificado de Habilitacoes Literarias, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Caraibe/ (Anguila/Antigua şi Barbuda/ Barbados/ Belize/ Insulele Virgine Britanice/ Insulele Cayman/ Dominica/ Granada/ Guiana/ Jamaica/ Montserrat/ St Kitts & St Nevis/ St Lucia/ St Vicent & Grenadines/ Trinidad & Tobago/ Turks & Insulele Caicos) Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) – 2 materii*) A-level, minim C
Republica Cehă Vysvedceni o maturitni zkousce obţinută la un Gimnazium/ Vysvedceni o maturitni zkousce (educație generală) de la Stredni odborna skola/ Maturitn zkouska
Republica Chile Licencia de Educacion media /Licencia de Ensenanza Media

Humanistico/Cientifica, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)

Republica Populară Chineză Senior Secondary Graduation Examination, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Ciad Baccalauréat + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Cipru Lise Diplomasi / Apolytirion
Republica Columbia Diploma de Bachiller Academico + certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Democratică Congo (Zair) Diplôme d`Etat d`Etudes secondaires du Cycle Long/ Baccalauréat + Releve de notes – punctaj final minim 12/20 ; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate : 3 materii*
Republica Congo (Brazzaville) Baccalauréat de l`Ensaignement du Second Degré (Enseignement Général) + Releve de notes  – punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*
Republica Coasta de Fildeş Diplome de Bachelier de l`Enseignement du Second Degré + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Coreea Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School Diploma)/ Certificate of Graduation + Transcript, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Populară Democrată Coreeană Graduation Certificate of Senior Middle School, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)

 

Republica Costa Rica Bachillerato/Diploma Conclusión de Estudios de Educatión Diversificada/ Bachiller Educación Media + certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Croaţia Svjedodzba o zavrsnom ispitu/ Svjedodzba (drzavnoj) o maturi/ Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju
Republica Cuba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras/ Título de Bachiller (nivel medio superior de la Education General) – Certificado de Estudios Secundarias/Terminados, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Danemarcei Højere Handelseksamen (HHX)*)/ Højere Teknisk Eksamen (HTX)*)/ Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF) / Studentereksamensbevis (STX)
Republica Djibouti Baccalaureat de l`Enseignement Secondaire + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Dominicană Diploma de Bachiller / Diploma de Conclusion de la Educación Media/ Certificacion (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educacion Media), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Ecuador Titulo de Bachiller Unico Integral/Diploma Bachiller en Arte / Ciencias + Cursos pre-universitarios, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Arabă Egipt Thanaweya Am`ma (General Secondary School Certificate) – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Elenă Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) + Panellinies Exetaseis *)
Republica El Salvador Diploma Bachiller General, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Confederaţia Elveţiană Certificat de Maturité/ Maturity Certificate/ Maturitätszeugnis/ Maturitatsausweis/ Baccalaureat
Emiratele Arabe Unite General Secondary Education Certificate (Shahadat Al-Tawjihiya) –  punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Statul Eritreea Eritrean Secondary School Education Certificate Examination (ESECE), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Estonia Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus
Republica Federală Democrată Etiopia Ethiopian Higher Education Entrance Examination Certificate – minim 2 examene*) promovate cu 50 de puncte/ C / Grade Point Average 3
Republica Insulelor Fiji Fiji School Leaving Certificate Examination/New Zeeland School Certificate/ Fiji Seventh Form Examination Certificate – 3 materii*)
Filipine High School Diploma, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Finlanda Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)
Republica Franceză Diplôme du baccalauréat
Republica Gaboneză Baccalauréat*) + Releve de notes – punctaj final minim 12/20; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Gambia West African Examination Council Senior Secondary School Leaving Certificate/ West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) – 3 materii*) promovate cu C6
Georgia Sashualo Skolis Atestaţi/Secondary School Leaving Certificate + transcript with all subjects and grades, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Federală Germania Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
Republica Ghana Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE) issued by the West African Examination Council – cel putin 6 materii din care 2*) promovate cu minim C
Guadalupe Baccalauréat Deuxième Partie, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Guineea (Conakry) Baccalaureat 2eme Partie + Releve de notes – punctaj final minim 12/20 ; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate : 3 materii*)
Republica Guineea Bissau Certificado de Conclusao do Ensino Secundario, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Haiti Certificat de Fin d`Études Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d`Études Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/Diplôme d`Enseignement Secondaire (système reforme), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Honduras Bachillerato / Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) / Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination – 3 materii*) A Level, minim C
Republica India All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central Board of Secondary Education (CBSE)/ Indian School Certificate (ISC) de la Council for the Indian School Certificate (CISCE)/ Higher Secondary Certificate (HSC)/ Intermediate Certificate/ Pre-University Certificate, + Statement of Marks- punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă  pentru domeniul sănănate: 3 materii*) cu punctaj minim de 70%
Republica Indonezia Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah Unum/ IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Certificate of Completion of Upper Secondary School, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Haşemit al Iordaniei Tawjihi/ General Secondary Education Certificate – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Regatul Irak Al-Edadiyah/ Al Idadiyah Sixth Form Baccalaureat – punctaj final minimm 70% ; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate : 3 materii*
Republica Islamică Iran Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) + Peeshdaneshgahe (Pre-University Year), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Irlanda Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) cu cel puţin şase materii din care 2*) promovate la nivel avansat (Higher level) C2, si C3 pentru celelalte domenii
Republica Islanda Studentsprof (Matriculation Examination), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Statul Israel Israil Te`udat Bagrut/ Matriculation Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Italiană Diploma di superamento dell`esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore/ Diploma di Maturita
Japonia Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate of Graduation), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Kazahstan Attestat (Certificate of Secondary Education) – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) –3*) promovate cu minim C+
Kosovo Diploma de finalizare a studiilor liceale (Matura/Diploma për kryerjen e shkollës së mesme te pergjithsme – gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Statul Kuweit Shahadat Al-Thanawiya – Al – A`ama (Certificate of Secondary Education) – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Kârgâzstan Attestat (Certificate of Secondary Education) – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Populară Democrată Laos Baccalauréat de l’Énseignement General + Releve des notes -3 materii*)
Regatul Lesotho Cambridge Overseas School Certificate-2 materii*) “pass with credit”
Republica Letonia Atestäts par visparejo videjo izglitibu

(Certificate of Secondary Education)

Republica Libaneză Baccalauréat General (Libanais), punctaj final minim 60% / punctaj final minim 12/20 + 3 materii*) pentru domeniul sănătate
Republica Liberia Senior High School Certificate (SHCE) – 3 materii *) minim « Good »
Republica Libia Secondary Education Certificate-punctaj minim 60%, pentru domeniul sănătate 3 materii*)
Principatul Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums
Republica Lituania Brandos atestatas (Maturita-certificate)
Marele Ducat al Luxemburgului Diplôme/Certificat de Fin d’Études secondaires
Republica Macedonia Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie (Secondary School Leaving Certificate), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Madagascar Baccalauréat de l’Enseignement secondaire + Releve des notes – punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate
Republica Malawi Malawi School Certificate of Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Federaţia Malaeziei Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate 3 materii*)
Republica Mali Baccalaureat Malien – 2eme Pârtie*) + Releve des notes -punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate
Republica  Malta Matriculation Certificate*), minim C
Regatul Maroc Attestation/Diplôme du Baccalauréat *) + Releve des notes – punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate
Republica Islamică Mauritania Diplôme du Baccalauréat de l’Énseignement du Secondaire*) + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Mauritius School Certificate / General Certificate of Education Ordinary Level + Higher School Certificate / General Certificate of Education Advanced Level – 2 materii*), minim C pentru A Level
Statele Unite Mexicane Diploma de Bachiller General, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Moldova Diplomă de bacalaureat cu Tabelul de note generale, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Principatul Monaco Baccalauréat de l’Énseignement Général + Releve des notes
Mongolia Gerchilgee Certificate of Secondary Education, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Mozambic Certificado de Habilitaçoes Literarias, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Muntenegru Diploma o Završenoj Šrednjoj Školi/Diploma o polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary School Leaving Certificate), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Namibia Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and Ordinary level) / Higher Internaţional Secondary Certificate of Education (Higher  and Ordinary level) – 3 materii*) la nivel avansat (Higher), notă minimă 3
Regatul Nepal School Leaving Certificate + Higher Secondary Certificate – punctaj final 60%, 3 materii*)
Noua Zeelandă National Certificate of Educational Achievement Level 3/ University Entrance, Bursaries and Scholarships Examination/ Sixth Form Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Niger Baccalauréat  + Releve des notes – 3 materii*)
Republica Federală Nigeria Senior School Certificate – 5 materii din care 3*) promovate la nivel B3/West African Senior School Certificate – 5 materii din care 3*) promovate cu minim 3
Regatul Norvegiei Vitnemål videregående opplæring (generell studiekompetanse)*) Eksamenskarakter nota minimă 4 pentru domeniul sănătate
Sultanatul Oman Thanawiya Amma (General Certificate/General Education Diploma) – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Islamică Pakistan Intermediate / Higher Secondary School Certificate (recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen), punctaj final minim 80%, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*) cu un punctaj minim 80%
Palestina Al-Tawjihi (Certificate of Secondary Education Examination) eliberat conform curriculum-ului egiptean sau iordanian – punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Panama Diploma Bachiller + certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Papua Noua Guinee Higher School Certificate , condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Paraguay Diploma Bachiller + certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Peru Certificado Oficial de Estudios /Education basica regular nivel de education secunadria + certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Polonia Świadectwo dojrzalości Liceum Ogólnoksztalcacego*)
Republica Portugheză Diploma de estudos/ensino secundários/Certidao de habilitacoes – minim 2 materii*)
Puerto Rico High School Diploma + transcript of studies, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Statul Qatar Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary Education Certificate) – punctaj final minim 60%, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Federaţia Rusă Attestat – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Ţărilor de Jos Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord General Certificate of Secondary Education + General Certificate of Education- minim 2 A Level*)
Ţara Galilor Welsh Baccalaureat / Advanced diploma – minim 2 AL*)
Scoţia Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualifications Certificate – 5 materii din care 2*) Advanced Higher
Republica Rwanda Diplôme de Fin d’Études secondaires/Certificat du Cycle Supérieur de l’Énseignement Secondaire/ Diplome d’Humanites Generales + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Samoa Pacific Senior Secondary Certificate /Western Samoa School Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
San Marino Diploma di maturita
Republica Senegal Baccalauréat de l’Énseignement Secondaire (Série L and S) + Releve des notes – 12/20 pentru domeniul sănătate
Republica Serbia Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu/Diploma o stecenom srednem obrazovanju / Diploma o Završenoj Šrednjoj Školi, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Seychelles General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination /General Certificate of Education (GCE) – minim 5 materii, din care 2 materii *) promovate la A-level
Republica Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + Cambridge General Certificate of Education Advanced Level – minim 2 materii*) AL
Republica Arabă Siriană Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary School Certificate) / Baccalaureat– punctaj final minim 60%; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: 3 materii*)
Republica Slovacă Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)*)
Republica Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)*)
Solomon Island Pacific Senior Secondary Certificate / Solomon Island School Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving Certificate) + condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 3 materii*)
Regatul Spaniei Titulo de Bachiller (Baccalaureat)
Republica Democrată Socialistă Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary Level – 6 materii + Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Statele Unite ale Americii High School Diploma/General Educaţional Development (GED)/ High School Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) / Advanced Placement Test (APT) / American College Testing (ACT), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Sudan Higher Secondary School Certificate – punctaj final minim 60% ; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate – 3 materii*);
Regatul Suediei Slutbetyg Fran Gymnasieskola/Kommunal Vuxenutbildning/Komvux – punctaj minim 2350 credite – 2 materii*) nivel A, calificativ VG
Republica Surinam Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Swaziland Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 2 materii*)
Taiwan Senior High School Leaving Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Tajikistan Attestat (Certificate of Secondary Education) – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Thailandei Certificate of Secondary Education/Certificate of Completion grade 12/ Matayom VI / Maw 6, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Unită Tanzania Naţional Form IV Examination Certificate / General Certificate of Secondary Education (0 level) + Naţional Form IV Examination Certificate / Advanced Certificate of Secondary Education – 5 materii din care 2*) A-level
Republica Togoleză Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisième Degré/ Baccalaureat + Releve des notes, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Regatul Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Tunisia Baccalaureat/ Diplôme de Bachilier de l’Enseignement secondaire + Releve des notes – punctaj final minim 12/20 pentru domeniul sănătate
Republica Turcia Lise Diplomasi – acces general / Teknik Lisesi Diplomasi – acces exclusiv la domeniile tehnice; condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Turkmenistan Attestat / Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of Secondary Education) – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Ucraina Atestat (Certificate of Secondary Education) – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda Advanced Certificate of Education – 2 materii AL*), minim C
Ungaria Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány
Republica Orientală Uruguay Bachillerato + Certificado de estudios – 2 materii*)
Uzbekistan Attestat o srednem obrazovanii / Orta malumot togrisida shahodatnoma – condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Vanuatu Pacific Senior Secondary Certificate, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Vatican Testimonio Maturitatis
Republica Bolivariană a Venezuelei Titulo de Bachiller + Certificado notas, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Socialistă Vietnam Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary School Graduation) / Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II), condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 2 materii*)
Republica Yemen Al Thanawiya – punctaj final minim 60%, condiţie cumulativă pentru domeniul sănătate: minim 3 materii*)
Republica Zambia Zambian School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate – minim 5 materii din care 2*) promovate cu nota 4
Republica Zimbawe Cambridge Higher School Certificate (HSC) – 2 materii*), minim C/ General Certificate of Education A Level – 2 materii*) minim C

 

*) Materii relevante pentru domeniul la care se solicită înscrierea.

 

Alte diplome care permit accesul în învăţământul superior românesc:

 

– Diplome du Baccalaureat Europeen*)/Europeisk Baccalaureat Diploma*) – Internaţional Baccalaureate Diploma*)

– Diplome de studii liceale emise de instituţii de învăţământ particulare care desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară decât cel al ţării în care funcţionează instituţia respectivă şi sunt emise conform sistemului educaţional adoptat. Condiţie cumulativă pentru şcolile internaţionale ce îşi desfăşoară activitatea în România: înregistrarea în Registrul ARACIP.

 

În conformitate cu ordinul de Ministru nr. 3.473 din 17 martie 2017, intrat în vigoare cu data de 5 aprilie 2017, urmând a fi modificată o dată cu noile reglementări M.E.N. pentru 2018.

 

 

ANEXA 5

Orarul

pentru examenele de limbă străină

 

Limba engleză:

 • Sala 2 (parter – Disciplina Limbi Moderne, str. Pasteur, nr. 6)

 

 

Miercuri, 12 iunie, ora 10

Miercuri, 19 iunie, ora 10

Miercuri, 26 iunie, ora 10

Luni, 1 iulie, ora 10

Miercuri, 3 iulie, ora 10

Luni, 8 iulie, ora 10

Miercuri, 10 iulie, ora 10

Luni, 15 iulie, ora 10

Miercuri, 17 iulie, ora 10

Vineri, 19 iulie, ora 10

Limba franceză:

 • Sala 13 (etaj 3 – Disciplina Limbi Moderne Pasteur, nr. 6)

 

Joi, 28 iunie 2019, orele 10

Joi, 19 iulie 2019, orele 10.

 

 

Examenul scris durează 2 ore și este urmat de proba orală (aproximativ 10 minute/candidat). În funcție de numărul de candidați, întreaga probă orală poate dura câteva ore.

La examen pot participa doar candidații care s-au înscris în prealabil în acest scop la Departamentul Studenți Străini și care au asupra lor pașaportul sau cartea de identitate.

Un candidat poate susține examenul de competență lingvistică la disciplina Limbi moderne o singură dată în sesiunea de admitere 2018.

Certificatele vor fi emise în termen de cel mult 7 zile lucrătoare și vor fi trimise la Departamentul Studenți Străini.

 

 

 

ANEXA 6

Formular de înscriere la testul de limba engleză/franceză

 

NUME………………………..

PRENUME……………………………………….

ŢARA DE PROVENIENŢĂ.……………………………..

PAŞAPORT: NR……………………..

DATA SOLICITATĂ PENTRU TEST…………………………….

ADRESĂ DE E-MAIL :………………………………………….

 

 

 

Data…………………………

Semnătura……………………………..